Çevre İzin – Çevre Lisans – Çevre Danışmanlık

Çevre İzin-Lisans ve Çevre Danışmanlık


Yorum bırakın

İstanbul Çevre Danışmanlık Firmaları

Çevre izin ve çevre danışmanlık konusunda kapsamlı bir firma ihtiyacınız bulunuyorsa, 8 yılı aşkın tecrübesiyle Arçev Çevre İzin – Lisans Çevre Danışmanlık firması size kapsamlı bir destek saylayacaktır. Arçev, ÇED Raporu hazırlamak ve Çevre Danışmanlığı yapmak başta olmak üzere, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik belgeleri almış ve yetkilendirilmiş Profesyonel bir Çevre Danışmanlık Firmasıdır. İstanbul’da yer alan firmanın faaliyetleri arasında yararlanabileceğiniz hizmetleri sıralarsak; İstanbul Çevre Danışmanlık Firması

 • ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası
 • ÇED Raporu Hazırlanması
 • Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
 • ÇED Görüşü Alınması
 • Çed İzleme ve Kontrol Sürecinin Takibi
 • Çevre Lisansları
 • Geri Kazanım Lisansları
 • Bertaraf Lisansları
 • Ara Depolama Lisansları
 • İşletme Lisansları
 • Arındırma Lisansları
 • Çevre İzinleri
 • Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri
 • Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Tesis İşletmeciliği
 • Proses Dizaynı
 • Fiziksel Arıtım Sistemleri
 • Kimyasal Arıtım Sistemleri
 • Biyolojik Arıtım Sistemleri
 • İleri ve Son Arıtım Sistemleri
 • İyileştirme Çalışmaları
 • Atık Yönetimi
 • Madencilik Faaliyetleri
Reklamlar


Yorum bırakın

Çevre Yönetimi Hakkında

Çevresel Etki Değerlendirmesi Nedir?

Gerçekleştirilmesi plânlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Proje Tanıtım Dosyası Nedir?

Gerçekleşmesi plânlanan projenin yerini, özelliklerini, olası olumsuz etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutları ile tanıtan bilgi ve belgeleri içeren dosyadır.

Stratejik Çevresel Değerlendirme Nedir?

Onaya tâbi plân ya da programın onayından önce plânlama veya programlama sürecinin başlangıcından itibaren, çevresel değerlerin plân ve programa entegre edilmesini sağlamak, plân ya da programın olası çevresel etkilerini en aza indirmek ve karar vericilere yardımcı olmak üzere katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren çevresel değerlendirme çalışmalarıdır.

Okumaya devam et


Yorum bırakın

Çevre Lisansları

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyetlerini sürdürdükleri süre boyunca, bir çevre görevlisi kontrolünde çalışmak zorundadırlar. Bu hizmet, ya istihdam edilen çevre görevlisi/görevlileri tarafından ya da çevre danışmanlık firmaları tarafından verilir.
Danışmanlık kapsamında, gerekli izin/ lisanslara başvurmak bizzat çevre görevlisi/ görevlileri yetkisindedir.

Çevre İzin / Çevre İzin ve Lisansı Aşamaları

1) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)
Geçici faaliyet belgesi, işletmenin izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için, yetkili mercie e-başvuru yapılır.

e–başvuru dosyası 30 gün içerisinde ilgili merci tarafından değerlendirilir ve başvuru olumlu bulunduğunda 1 yıl geçerli olan geçici faaliyet belgesi işletmeye verilir.

2) Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisans Belgesi
GFB alındıktan sonra, işletme 6 ay içerisinde GFB’ni çevre izni/ çevre izni ve lisansına çevirmek zorundadır, bu süre içinde başvuru yapmayan işletmelerin belgesi iptal edilecek ve 6 ay boyunca müracaatta bulunamayacaklardır.

GFB’ni çevre izni/çevre izin ve lisansına çevirmek için gerekli olan bilgi, belge, ölçüm raporları ile yetkili mercie çevre görevlisi, şahsi e- imzasıyla elektronik ortamda başvuru yapar. Başvurunun uygun bulunması halinde 5 yıl geçerli olan çevre izni/çevre izin ve lisansı alınmış olur.

Lisans aşamasında izlenecek adımlar şu şekildedir:

1. adım Lisans konusu ile ilgili olarak özel belgelerin hazırlanması
2. adım ortak belgelerin hazırlanması
3. adım ise lisans aşamasının tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması


Yorum bırakın

Çed Firmaları

ÇED Firmaları, gerçekleştirilecek faaliyetin ÇED Yönetmeliğince değerlendirilmesi ve yönetmeliklerdeki yerine göre ÇED Raporu, yatırıma ve Çevre İzin işlemlerine başlamak için ilk adımı atan firmalardır. Yapılması planlanan faaliyet öncesi ve/veya herhangi bir değişiklik durumunda (kapasite artışı, faaliyet yerinin değişmesi v.s.) faaliyet sahibi tarafından, ÇED Yönetmeliği’nin; EK-I’ inde yer alan projeler için ÇED RAPORU Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlilik Tebliğine göre yetki almış kurum ve kuruluşlara hazırlatılarak Bakanlığa sunulması zorunludur.

Bu yüzden hazırlanacak rapor için bir firmadan destek almak gereklidir. Çevre danışmanlık firmaları arasında size yardımcı olabilecek firmayı seçebilmek için bazı kriterleri esas almanız gerekebilir. Bu kriterlerin en başında yardımcı olacak firmanın sahip olduğu belgeler çok önemlidir. Firma hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Bu sayede diğer firmalar arasında ayrıcalıklı hale gelecektir.

TSE den alınan Hizmet Yeterlik Belgesi ile , Danışmanlık Hizmeti verilen firmalar; bu belgeleri KOSGEB’ e ibraz ederek, KOSGEB den bölgesine göre %50 ile %60 oranında hibe destek alabilmektedirler. ÇED Firmalarının sahip olması gereken belgeler; çevre yeterlilik belgesi, tse hizmet yeterlilik belgesi, çed yeterlilik belgesi, iso kalite belgesi, büro tescil belgesi olarak sayılabilir. Çevre firmaları bu belgelere sahipse o firmanın çed raporu hazırlaması oldukça zahmetsiz olacaktır. ÇED Raporu danışmanlık hizmeti düşünüldüğü kadar basit bir hizmet değildir.


Yorum bırakın

Çevre İzinleri

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarjı gibi izin konuları ile geri kazanım bertaraf ara depolama, işleme arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesi içerisinde “Çevre İzni, Çevre İzni ve Lisansı” başlığı altında toplanmış ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Avrupa Birliği müktesebatının iç hukuka aktarılması sürecinde, “Çevre” başlıklı konular oldukça önem kazanmıştır. Bu uyum sürecinde, ülkemizde çevre konusunda yetkili resmi kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Bakanlık, yasal anlamda Türk Çevre Mevzuatı’nın AB Mevzuatı’na uyumuna, mevzuatın uygulanmasına ve kurumsal anlamda idari yapı ile bilgi paylaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik hedefler geliştirmiştir.

Çevre konusunda yapılan değişikliklerin buz dağının görünen kısmı olarak adlandırıldığı ve bu konuda daha birçok iyileştirmeye gidileceği aşikârdır.

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarj gibi izin konuları ile geri kazanım, bertaraf, ara depolama, işleme, arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde ‘Çevre İzni /Çevre İzni ve Lisansı’ başlığı altında toplanması kararlaştırılmıştır.

Bu uygulamadan önce, örneğin, bir firmanın emisyon konusunda izni varken atıksu deşarjı konusunda izni olmadığından faaliyetten men edilebiliyordu. Bakanlık bu gibi problemlerin önüne geçmek ve faaliyetin başlangıcından sona erdirilmesine kadar olan süreçte firmanın çevre mevzuatı hükümlerine göre faaliyet göstermesini sağlamak için Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

Ülkemizde, planlanan ve bir kısmı uygulamaya geçen e-devlet projelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘ndaki ayağı olan e-çevre izinleri, bu yönetmelik ile izin/lisans başvurularını elektronik ortama taşımış ve başvuruların çevrimiçi izin portalı üzerinden yapılmasını sağlamıştır. Bu yönetmelik kapsamında çevre izni/ çevre izni ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerini göre iki, kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan ilki, ‘çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 listesinde yer alanlar), diğeri ise ‘çevreye kirletici etkisi olan işletmelerdir (Ek-2 listesinde yer alanlar). Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin çevre izni/çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

01.01.2011 itibariyle, izin/lisans başvuru işlemlerini işletmeler adına çevre görevlisinin yapması zorunlu hale gelmiştir.


Yorum bırakın

ÇED İzleme

çed

ÇED Yönetmeliği gereğince; ÇED sürecinin tamamlanmasından sonra yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik gereğince, “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder.

Proje sahibi, “ÇED Olumlu” kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırmakla, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar da bu raporları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

Proje sahibi “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını aldıktan sonra projede yapılacak bu Yönetmeliğe tabi değişiklikleri Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür.

ÇED İzleme Nedir? Çed İzleme ve Kontrol Sürecinin Takibi Nasıl Olur?


Yorum bırakın

ÇED Raporu Nasıl Hazırlanır?

Faaliyetin ÇED Yönetmeliğince değerlendirilmesi ve yönetmeliklerdeki yerine göre ÇED Raporu, yatırıma ve Çevre İzin işlemlerine başlamak için ilk adımdır.

Neden ÇED Raporu hazırlanır?
Yapılması planlanan faaliyet öncesi ve/veya herhangi bir değişiklik durumunda (kapasite artışı, faaliyet yerinin değişmesi v.s.) faaliyet sahibi tarafından, ÇED Yönetmeliği’nin;

EK-I’ inde yer alan projeler için ÇED RAPORU Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlilik Tebliğine göre yetki almış kurum ve kuruluşlara hazırlatılarak Bakanlığa sunulması zorunludur.

ÇED Yönetmeliğine göre «ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU» kararı veya «ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR» kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilmemekte, proje için yatırıma başlanamamakta ve ihale edilememektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Çevre Kanununun 15. Maddesi ve ÇED Yönetmeliğinin 19 (a) maddesi gereğince faaliyet durdurma ve Çevre Kanununun 20 (e) maddesi gereğince idari para cezası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ÇED Yönetmeliğinin 19 (b) maddesi ve Çevre Kanununun 20 (e) maddesi gereğince idari işlem ve idari para cezası uygulanmaktadır.

ÇED Raporu nedir ve nasıl hazırlanır konusunda detaylı bilgi ve ÇED raporu hangi aşamalardan oluşur konularında yorumlarınızı yazabilirsiniz.


Yorum bırakın

ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası Nasıl Hazırlanır

ÇED

Çed ve proje tanıtım dosyası hazırlanması süreci aşağıdaki gibi işlemektedir.

 • ÇED Raporu Hazırlanması
 • Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
 • ÇED Görüşü Alınması
 • Çed İzleme ve Kontrol Sürecinin Takibi

Bu süreçlerle birlikte ÇED raporu alınabilir